انس با شهدا سبب قرب و نزدیکی به حق تعالی می شود و با غبار روبی از مزار پاک و مقدس شهیدان است که می شود با کمک و یاری آنها غبار صفحه دلمان را پاک کنیم تا بتوانیم همچون شهیدان خدایی، خدایی شویم.

این برنامه در دو مرتبه برای دختران و پسران در یکی از روزهای هفته دفاع مقدس و یا قبل از عید نوروز برگزار می شود.